Artikels

Oanfreegjen bedriuwslidmaatskip

Undernimmers witte as gjin oar hoe 't je wat nijs kreëarje en dêrmei je libbenswrâld en takomst foarmjouwe. Yn Frij Fryslân bouwe wy in nije maatskippij…

Oersjoch wurk - en útwikselgroepen mei 2023

Hjirûnder stiet in oersjoch fan de aktive wurkgroepen. Nim gerêst kontakt op as'tst mear witte wolst oer in spesifike wurkgroep.

Ferslach lansearring Friling 12 maart mei fideoreportaazje

Miskien wiest derby... de feestlike ôftraap fan de Friling op 12 maart dit jier op in prachtich histoarysk plak - it gebou fan de Koöperative Suvelbank,…

Ynrinmoandei nije styl - mei fideo

De ynrin op de moandei hat in metamorfoaze meimakke. In nije lokaasje, nije tiden en mear aktiviteiten op ien neimiddei en jûn. Yn dit artikel fertelle…

Presintaasje Frij Fryslân woansdei 24 maaie 2023

Yn Frij Fryslân bouwe wy oan in nije, earlike samenleving en mienskip. Dêrby hantearje wy in holistysk perspektyf en brûke wy kearnwearden as helpmiddel.…

Kom nei de temadei Autonoom Wenjen!

De Autonoom Wonen werkgroep ûndersiket wenfoarmen wêr't minsken mei elkoar soargje foar wat noadich is en wêr 't wenjen en libjen yn harmony mei de…

Kom nei de temadei Sûnens!

Lit dy ynspirearje troch alles wat der by Frij Fryslân spilet op it mêd fan Sûnens! Ut de fyzje holistysk, bewust en lytsskalich wei wurde ferskate…

Kom nei de temadei Enerzjy!

Lit dy ynspirearje troch alles wat der by Frij Fryslân spilet op it mêd fan Enerzjy! Oft it no giet om it opsetten fan in eigen Frysk enerzjybedriuw,…

Aginda

Data binne ûnder foarbehâld. Hâld de webside yn 'e gaten foar de lêste ynformaasje. Foar elke gearkomste kinne oanmeld- in dielnamebetingsten ferskille.

Autonoom libjen en wenjen yn Frij Fryslân

Underdiel fan de missy fan Frij Fryslân is it kreëarjen fan in autonome regio.

Ynformaasjejûn Frij Fryslân

Op woansdei 16 novimber o.k. jout in team fan Frij Fryslân in presintaasje yn Wyns.

Enerzjy? Fryslân autonoom

De wurkgroep Enerzjy presintearret hjirûnder syn plannen en ambysjes. It is ús fyzje dat Fryslân autonoom wurdt op it mêd fan enerzjy. Wy wolle tawurkje…

Oersjoch Tema- en wurkgroepen septimber 2022

Kom yn 'e kunde mei temagroepen en bou mei oan de takomst fan in Frij Fryslân! Hjirûnder fynst in oersjoch fan de groepen dy 't op dit stuit dwaande…

Lid wurde

Bist ynteresearre yn it lid wurden fan de koöperaasje? Hjirûnder kinst mear lêze oer ús wurkwize en hoe't wy no it (aspirant-)lidmaatskip ynfolje.…

De Friling: ít frijheidsstatement fan 2022

Frijheid is net te beteljen. Dêrom lansearret Frij Fryslân in frijheidspinning mei de namme de Friling. De Friling stiet foar frijheid - yn it ferline,…

Nei in alternative finansiering fan sûnens

Binnen Frij Fryslân wurdt socht nei nije wizen om foarm te jaan oan de soarch foar sûnens en ek om dy te finansieren. Oer dat lêste giet dit artikel.…

Wy bouwe...

Wy binne op in kantelpunt dêr 't fan ús frege wurdt om foar inoar te stean. Wy moatte it stjoer fan ús libben en fan ús maatskippij op 'e nij yn eigen…

Needhelpnetwurk Solaris (gastbydrage)

Frij Fryslân bout stap foar stap oan in nije mienskip binnen Fryslân. Los dêrfan besteane tal fan fynskaliger inisjativen, faak rjochte op in regio…

Foarmjaan oan it lidmaatskip

Op 2 july fûn in moetingsdei - ek earste Algemiene Ledegearkomste - fan Koöperaasje Frij Fryslân U.A. plak yn it doarpshûs Nij Franjum yn Marsum. As…

Preambule karbrief Frij Fryslân

Op 5 maaie 2022 passearre by de notaris yn Ljouwert it karbrief fan de Koöperaasje Frij Fryslân. Hjirûnder is de tekst fan de preambule fan dat karbrief…

Koöperaasje Frij Fryslân: stân fan saken oangeande lidmaatskip en temagroepen

Sûnt de slagge ynspiraasjedei op 30 april yn Warkum is Frij Fryslân yn in streamfersnelling terjochte kommen. Der binne neist de al draaiende groepen…

Frij Fryslân Ynspiraasjedei 30 april

Ekskús, de omskriuwing fan it programma fan dizze gearkomste is op dit stuit inkeld yn it Nederlânsk beskikber.

Frij Fryslân begjint koöperaasje

It lêste nijs… Frij Fryslân set in koöperaasje op! Mei dy rjochtsfoarm lizze wy de basis foar it takomstich hanneljen fan ús beweging. In beweging…

Noorderlicht: regionaal oar lûd jongfolwoeksenen Fryslân (gastbydrage)

De jeugd hat de takomst. Se binne mei bepalend foar de libbensfetberens fan frisse parallelle inisjativen op langere termyn. Fryslân hat in groep dy't…

De lêste perioade fan autonoom Fryslân

Fryslân hat in lange skiednis fan frijheid en autonomy. Dêr wolle wy yn de nijsbrief mei in oantal artikels oandacht oan wije. Dit is it earste artikel…

De weromkear fan de koöperaasje

De koöperaasje is werom. Yn fluch tempo wurdt dizze organisaasjefoarm op 'en nij ûntdutsen en útfûn. Ut ferskate foarbylden docht bliken dat koöperaasjes…

Fryslân hat goud yn hannen

Ek yn 2021 waard de saneamde ‘Fryske paradoks’ wer befêstige. Dat kin konkludearre wurde nei it lêzen fan it rapport ‘Leven in Fryslân, editie…

Frije Sjongers (gastbydrage)

Der is dúdlik in nij tiidrek begûn. In tiid dêr’t parallelle struktueren ûntsteane. Organysk foarme. In tiid dêr't lykstimde minsken inoar mei gemak…

Technology foar in nije tiid

Ein jierren ’90 die Ynternet syn yntree yn ús libben. Sûnt dy tiid hat it ús in soad brocht op it mêd fan kommunikaasje, ynformaasje en gemak. Yntusken…

Libbenewiis: magyske gearwurking foar bernetalinten (gastbydrage)

Heal april 2020 kamen wy byinoar mei tolve lykstimde froulju om't wy net tefreden wiene mei it hjoeddeiske ûnderwiis. Yn dy gearkomste waard in kearnteam…

Boer út Bennekom wol los fan it ‘banke-ynfús’

Op 27 novimber joech Lodewijk Pool fan Bennekom in presintaasje op in byienkomst fan Society 4.0. Kearn fan syn ferhaal wie dat er as boer los wol fan…

Frijheid en Ethiek

Yn it artikel oer frijheid dat wy yn de foarige nijsbrief publisearren, leine wy de relaasje tusken frijheid en ferantwurdlikheid.Wa ’t frij is, is tagelyk…

Regio’s op wei nei selsstannigens

De wrâld en ek it Europa fan no binne net in statysk gehiel. Yn it begryp fan in soad minsken is de wrâld sa sa’t er is, mar der is Europeesk én wrâldwiid…

Autonome regio’s hawwe de takomst’

Op sneon 25 septimber hat in delegaasje fan Frij Fryslân nei in byienkomst ta west oer it bouwen oan in earlike en nije maatskippij. It wie organisearre…

Frijheid

Alle minsken binne berne om frij te wêzen en frijheid is ús bertejocht. Sa stiet it yn de earste artikels fan de Universele Ferklearring van de Rjochten…

Folop mooglikheden foar frije enerzjy

Frije enerzjy wie it ûnderwerp fan in in ‘college tour’ dy’t holden waard op ‘e Jouwer op 29 septimber lêstlyn. Ynlieders wienen Karsten van…

Fryslân Blue Zone

Lokkich, fitaal, sûn en lang libje. Is dat net wat de measte minsken wolle? Der binne in pear plakken op de wrâld dêr’t it de ynwenners slagget om…

Blue Energy: in trochbraak op de Ofslútdyk

In lyts wûnder bart midden op de Ofslútdyk, wat net allinnich foar Fryslân, mar foar de hiele wrâld grutte kânsen biedt. It giet oer Blue Energy,…

Lokaal iten

Mear as ea is it in goed idee om lokaal iten te keapjen en tagong te hawwen ta in boarne fan lokaal iten. It is sûn, duorsum en fertroud. Yn dit artikel…

Nije inisjativen steatsfrij ûnderwiis

It tal alternative skoallen waakst hurd oan. Yn dit artikel jouwe wy omtinken oan trije inisjativen dy’t dit jier de doarren hoopje te iepenjen. It giet…