Artikels

Temagearkomste Sûnens Deagewoan

Dizze gearkomste stiet yn it teken fan Sûnens mei as subtema 'Deagewoan' (doodgewoon). Der is in prachtich ferskaat programma mei in merk fan by de koöperaasje…

Wa't de dea sjocht, sjocht it libben

Neat is sa wis as de dea. Hja is krekt as de berte in ynwinlik ûnderdiel fan ús libben en libbenspaad. Wy komme har allegearre tsjin yn 'e foarm fan…

Stân fan saken FEB

Yn 2023 is de Koöperaasje Frysk Enerzjybedriuw U.A. oprjochte. Nei in soad tarieding en stúdzje fan it hjoeddeistige enerzjylânskip wolle wy no yn 2024…

Tiid is neat wurdich (Neitinke oer wearde 3)

Yn dit tredde part fan de searje ‘Neitinke oer wearde’ geane wy yn op de relaasje tusken tiid en wearde, of tiid en jild. De útdrukking “tiid is…

Temagearkomste Lânbou & Iten

It is ‘folop’ winter. De natuer is foar in grut part yn rêst, mar wy sitte net stil! It tema Lânbou en Iten stiet nije wike op de twawyklikse ynringearkomste…

Alternative Finansiering Sûnens II

De wurkgroep Alternative Finansiering Gezondheid hat in lange reis ôflein. Yn dit artikel fertelle we oer de rûte dy 't we gien binne en wêr 't we útkaam…

Temagearkomste Sûnens 15 januaris 2024

Dizze gearkomste stiet yn it teken fan Sûnens . Der is in prachtich ferskaat programma. Dus bist ynteressearre yn (holistyske) sûnens? Kom gesellich…

Undersyk holistysk soarchmodel

It kreëarjen fan in nije maatskippij en nije struktueren kin allinnich mei-inoar. Ut nije ûnderfiningen wei komme wy mei-inoar ta nije oplossingsrjochtingen.…

De reis nei Wurdearring

Doe 't de wurkgroep Jild (Jild) - tsjintwurdich Wearde - op 30 april 2022 úteinsette, waard ferkend wat de doelen fan de groep wiene. Neist de kar om…

Temagearkomste Wearde

De wurkgroep Jild - yntusken Wearde - hat net stilsitten sûnt de opstart op 30 april 2022. Op dizze gearkomste fertelle we wat we dien ha en wêr 't de…

De wrâld is yn 'e tiis... Oarloggen geane mar troch en politike karren jeie eangst oan. Bisto ek ûnwis oer de hjoeddeistige gong fan saken yn 'e wrâld?…

Temagearkomste Leare en Untwikkelje

Dy ynspiraasje - en ferbiningsjûn stiet yn it teken fan it tema Leare en Untwikkelje. Leare en ûntwikkelje binne wichtich yn in minskelibben. Yn in organisaasje…

Kom yn 'e kunde mei Michaéla Schippers

Prof.Dr. Michaéla Schippers is heechlearaar gedrachs - en prestaasjemanagement oan de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit Rotterdam).…

In nije universiteit (yn Fryslân)? Unrealistyske dream of doel om nei te stribjen?

Ynteraktive lêzing troch prof.dr. Michaéla Schippers en Dr. Tjeerd Andringa

Neitinke oer wearde (diel 2)

Dit twadde part fan de searje ‘Neitinke oer wearde’ giet oer jaan en skuld. It docht bliken dat je paradoksaal genôch in skuld oan in oar opbouwe…

Lânbou en iten yn Frij Fryslân

De ynrin op twa oktober 2023 stie yn it ramt fan it tema Lânbou en Iten en luts in soad ynteressearren. Yn dit artikel dogge wy koart ferslach fan de…

Frysk Enerzjybedriuw fol enerzjy!

It Frysk Enerzjybedriuw (FEB) is in inisjatyf fan leden fan Frij Fryslân. Yn jannewaris 2022 sette de earste twa wurkgroepen binnen Frij Fryslân útein:…

Wetter - lêzing troch Theo Claassen op 30 oktober

Wetter, in deistige stof. It is rûnom oanwêzich en we meitsje ús der gewoanwei net drok oer. De kraan is geduldich, dêr soarget Vitens wol foar. It…

De School of Understanding (gastbydrage)

De ' School of Understanding ' is in ynnovatyf ûnderwiisprogramma dat rjochte is op de yntellektuele groei fan adolessinten. Hjir draait alles om de studinten,…

Graanbroeders (Graanbruorren) - Goud(h)earlik Gaasterlân

No moandei stiet de twawyklikse ynrin yn it ramt fan Lânbou en Iten. Yn oanrin dêrhinne stelle wy de boeren yn Frij Fryslân foar. Elk hat in unike fyzje…

Ynspiraasje - en ferbiningsjûn tema Lânbou en iten

Dizze ynspiraasje - en ferbiningsjûn stiet yn it teken fan it tema Lânbou en Voedsel. Je kinne yn de kunde komme mei minsken fan Frij Fryslân en oansletten…

Ekologysk Melkfeebedriuw Rûn libben en Grûn

Op twa oktober stiet de twawyklikse ynrin yn it ramt fan Lânbou en Iten. Yn oanrin dêrhinne stelle wy de boeren yn Frij Fryslân foar. Elk hat in unike…

Temagearkomste Keunst en Kultuer

De earste wurkgroep binnen it tema 'Keunst en Kultuer' fan Frij Fryslân is in feit en is fêstbesletten om in bloeiende keunst - en kultuersektor te befoarderjen.…

Boert Bart - werom nei minsklikheid en sûne natuer

Op twa oktober stiet de twawyklikse ynrin yn it ramt fan Lânbou en Iten. Yn de oanrin dêrhinne stelle wy de boeren yn Frij Fryslân foar. Elk hat in…

Tinzen oer wearde (diel 1)

Alle dagen kenne wy wearde ta fan alles en noch wat. Weardebepaling is in wichtich konsept yn ús libben en by it meitsjen fan deistige karren. By neiere…

De ein fan de wrâld of de ein fan it kapitalisme?

(Troch Leslie Sklair) ‘It is makliker om dy de ein fan de wrâld foar te stellen as de ein fan it kapitalisme’, wurdt wol sein... In djippe wierheid…

Presintaasje Frij Fryslân snein 16 july

Yn Frij Fryslân bouwe wy oan in nije, earlike samenleving en mienskip. Dêrby hantearje wy in holistysk perspektyf en brûke wy kearnwearden as helpmiddel.…

Sinnewende (Gastbydrage)

It is dúdlik dat der in nije tiid begûn is, ek op it mêd fan ûnderwiis. Troch alle regeljouwing is der amper noch romte om te dwaan wat écht goed…

Utnûging ûndernimmers yn de sûnenssoarch

Wy nûgje soarchûndernimmers, soarchprofessionals en fakeksperts fan herten út foar de earste gearkomste oangeande alternative finansiering fan soarch.…

Op wei yn Frij Fryslân

Bist lid fan de koöperaasje? Dan bist fan herte wolkom by de yntroduksjeworkshop foar alle (aspirant-)leden! Yn dizze workshop komst yn 'e kunde mei oare…

Kies Jouw Geld Dag - Hurdegaryp

Kom sneon 24 juny nei de Kies Jouw Geld Dag (Kies Dyn Jild Dei) yn Fryslân fan Keuze Vrij Bij Mij en Frij Fryslân

Werom nei Fridom - midwike foar jongfolwoeksenen

Dizze simmer wurdt de earste simmermidwike organisearre foar jongfolwoeksenen fan 18-35 jier. It tema is 'Werom nei Fridom". Wer werom nei dyn eigen gefoel…

Oanfreegjen bedriuwslidmaatskip

Undernimmers witte as gjin oar hoe 't je wat nijs kreëarje en dêrmei je libbenswrâld en takomst foarmjouwe. Yn Frij Fryslân bouwe wy in nije maatskippij…

Oersjoch wurk - en útwikselgroepen mei 2023

Hjirûnder stiet in oersjoch fan de aktive wurkgroepen. Nim gerêst kontakt op as'tst mear witte wolst oer in spesifike wurkgroep.

Ferslach lansearring Friling 12 maart mei fideoreportaazje

Miskien wiest derby... de feestlike ôftraap fan de Friling op 12 maart dit jier op in prachtich histoarysk plak - it gebou fan de Koöperative Suvelbank,…

Ynrinmoandei nije styl - mei fideo

De ynrin op de moandei hat in metamorfoaze meimakke. In nije lokaasje, nije tiden en mear aktiviteiten op ien neimiddei en jûn. Yn dit artikel fertelle…

Presintaasje Frij Fryslân woansdei 24 maaie 2023

Yn Frij Fryslân bouwe wy oan in nije, earlike samenleving en mienskip. Dêrby hantearje wy in holistysk perspektyf en brûke wy kearnwearden as helpmiddel.…

Kom nei de temadei Autonoom Wenjen!

De Autonoom Wonen werkgroep ûndersiket wenfoarmen wêr't minsken mei elkoar soargje foar wat noadich is en wêr 't wenjen en libjen yn harmony mei de…

Kom nei de temadei Sûnens!

Lit dy ynspirearje troch alles wat der by Frij Fryslân spilet op it mêd fan Sûnens! Ut de fyzje holistysk, bewust en lytsskalich wei wurde ferskate…

Kom nei de temadei Enerzjy!

Lit dy ynspirearje troch alles wat der by Frij Fryslân spilet op it mêd fan Enerzjy! Oft it no giet om it opsetten fan in eigen Frysk enerzjybedriuw,…

Autonoom libjen en wenjen yn Frij Fryslân

Underdiel fan de missy fan Frij Fryslân is it kreëarjen fan in autonome regio.

Ynformaasjejûn Frij Fryslân

Op woansdei 16 novimber o.k. jout in team fan Frij Fryslân in presintaasje yn Wyns.

Enerzjy? Fryslân autonoom

De wurkgroep Enerzjy presintearret hjirûnder syn plannen en ambysjes. It is ús fyzje dat Fryslân autonoom wurdt op it mêd fan enerzjy. Wy wolle tawurkje…

Oersjoch Tema- en wurkgroepen septimber 2022

Kom yn 'e kunde mei temagroepen en bou mei oan de takomst fan in Frij Fryslân! Hjirûnder fynst in oersjoch fan de groepen dy 't op dit stuit dwaande…

Lid wurde

Bist ynteresearre yn it lid wurden fan de koöperaasje? Hjirûnder kinst mear lêze oer ús wurkwize en hoe't wy no it (aspirant-)lidmaatskip ynfolje.…

De Friling: ít frijheidsstatement fan 2022

Frijheid is net te beteljen. Dêrom lansearret Frij Fryslân in frijheidspinning mei de namme de Friling. De Friling stiet foar frijheid - yn it ferline,…

Nei in alternative finansiering fan sûnens

Binnen Frij Fryslân wurdt socht nei nije wizen om foarm te jaan oan de soarch foar sûnens en ek om dy te finansieren. Oer dat lêste giet dit artikel.…

Foarmjaan oan it lidmaatskip

Op 2 july fûn in moetingsdei - ek earste Algemiene Ledegearkomste - fan Koöperaasje Frij Fryslân U.A. plak yn it doarpshûs Nij Franjum yn Marsum. As…

Preambule karbrief Frij Fryslân

Op 5 maaie 2022 passearre by de notaris yn Ljouwert it karbrief fan de Koöperaasje Frij Fryslân. Hjirûnder is de tekst fan de preambule fan dat karbrief…

Koöperaasje Frij Fryslân: stân fan saken oangeande lidmaatskip en temagroepen

Sûnt de slagge ynspiraasjedei op 30 april yn Warkum is Frij Fryslân yn in streamfersnelling terjochte kommen. Der binne neist de al draaiende groepen…

Frij Fryslân Ynspiraasjedei 30 april

Ekskús, de omskriuwing fan it programma fan dizze gearkomste is op dit stuit inkeld yn it Nederlânsk beskikber.

Frij Fryslân begjint koöperaasje

It lêste nijs… Frij Fryslân set in koöperaasje op! Mei dy rjochtsfoarm lizze wy de basis foar it takomstich hanneljen fan ús beweging. In beweging…

De lêste perioade fan autonoom Fryslân

Fryslân hat in lange skiednis fan frijheid en autonomy. Dêr wolle wy yn de nijsbrief mei in oantal artikels oandacht oan wije. Dit is it earste artikel…

De weromkear fan de koöperaasje

De koöperaasje is werom. Yn fluch tempo wurdt dizze organisaasjefoarm op 'en nij ûntdutsen en útfûn. Ut ferskate foarbylden docht bliken dat koöperaasjes…

Fryslân hat goud yn hannen

Ek yn 2021 waard de saneamde ‘Fryske paradoks’ wer befêstige. Dat kin konkludearre wurde nei it lêzen fan it rapport ‘Leven in Fryslân, editie…

Technology foar in nije tiid

Ein jierren ’90 die Ynternet syn yntree yn ús libben. Sûnt dy tiid hat it ús in soad brocht op it mêd fan kommunikaasje, ynformaasje en gemak. Yntusken…

Boer út Bennekom wol los fan it ‘banke-ynfús’

Op 27 novimber joech Lodewijk Pool fan Bennekom in presintaasje op in byienkomst fan Society 4.0. Kearn fan syn ferhaal wie dat er as boer los wol fan…

Frijheid en Ethiek

Yn it artikel oer frijheid dat wy yn de foarige nijsbrief publisearren, leine wy de relaasje tusken frijheid en ferantwurdlikheid.Wa ’t frij is, is tagelyk…

Regio’s op wei nei selsstannigens

De wrâld en ek it Europa fan no binne net in statysk gehiel. Yn it begryp fan in soad minsken is de wrâld sa sa’t er is, mar der is Europeesk én wrâldwiid…

Autonome regio’s hawwe de takomst’

Op sneon 25 septimber hat in delegaasje fan Frij Fryslân nei in byienkomst ta west oer it bouwen oan in earlike en nije maatskippij. It wie organisearre…

Frijheid

Alle minsken binne berne om frij te wêzen en frijheid is ús bertejocht. Sa stiet it yn de earste artikels fan de Universele Ferklearring van de Rjochten…

Folop mooglikheden foar frije enerzjy

Frije enerzjy wie it ûnderwerp fan in in ‘college tour’ dy’t holden waard op ‘e Jouwer op 29 septimber lêstlyn. Ynlieders wienen Karsten van…

Fryslân blue zone

Lokkich, fitaal, sûn en lang libje. Is dat net wat de measte minsken wolle? Der binne in pear plakken op de wrâld dêr’t it de ynwenners slagget om…

Blue Energy: in trochbraak op de Ofslútdyk

In lyts wûnder bart midden op de Ofslútdyk, wat net allinnich foar Fryslân, mar foar de hiele wrâld grutte kânsen biedt. It giet oer Blue Energy,…

Lokaal iten

Mear as ea is it in goed idee om lokaal iten te keapjen en tagong te hawwen ta in boarne fan lokaal iten. It is sûn, duorsum en fertroud. Yn dit artikel…

Nije inisjativen steatsfrij ûnderwiis

It tal alternative skoallen waakst hurd oan. Yn dit artikel jouwe wy omtinken oan trije inisjativen dy’t dit jier de doarren hoopje te iepenjen. It giet…