Doch mei!

Doch mei!

Frij Fryslân bouwe wy mei elkoar. Wolst meidwaan yn ien fan ‘e projektgroepen, dyn eigen projekt oandrage of hast links of artikels dy’t wy pleatse kinne by de ferskillende tema's, nim dan kontakt mei us op fia e-mail. Foar fierdere ynformaasje kinst fansels ek e-maile.