Doch mei!

Doch mei!

Frij Fryslân bouwe wy mei elkoar. Wolst meidwaan yn ien fan ‘e projektgroepen, dyn eigen projekt oandrage of hast links of artikels dy’t wy pleatse kinne by de ferskillende tema's, nim dan kontakt mei us op fia e-mail. Foar fierdere ynformaasje kinst fansels ek e-maile.

Oanmelde Frijheidsfestival 27 augustus 2022

Tagong fergees. Donaasjes binne wolkom tiidens it festival.

Let op: foar minsken dy 't mei bern nei it festival komme: wy binne op dit stuit it fêste middeisprogramma foar bern fan 6 -12 jier en de oanmeldings dêrfoar oan it organisearjen. De 60 plakken dy 't we ha sitte hast fol. It kin wêze dat der gjin plak mear is by it programma fan 14:00 oant 17:00. Wy ynformearje dy hjir letter oer. Dêrneist dogge wy ús bêst om mear frijwilligers te finen, sadat wy mear plakken beskikber hawwe. Gelokkich binne der ferskate oare berne-aktiviteiten, muzyk, in prachtige en spannende tún en oare aktiviteiten dy 't ek leuk binne bern. Wy hâlde dy op 'e hichte!

Fanwegen de grutte hoemannichte oanmeldingen is it op dit stuit net mooglik je yn te skriuwen.