Doch mei!

Doch mei!

Ast dy ferbûn fielst mei it gedachtegoed fan Frij Fryslân, dan nûgje wy dy út om yn 'e kunde te kommen mei minsken en organisaasjes dy 't aktyf binne yn ús netwurk en te sjen oft en wêr'tst dyn stientsje bydrage wolst. Bist sels al oan 'e gong mei in inisjatyf of groep en wolst kennis diele, dyn netwurk útwreidzje of bist op syk nei stipe, nim dan gerêst kontakt op.

Ferbine

Der binne ferskate mooglikheden om te ferbinen. Foar minsken dy 't oerwage yn temakerngroepen oan de slach te gean of sels in inisjatyf hawwe dêr 't se oer sparre wolle, binne der ynrindagen yn Ljouwert. Op dy daagen binne ek faak minsken dy 't al binnen Frij Fryslân aktyf oanwêzich binne, wêrtroch't der moaie moetings en útwikselingen ûntstean kinne. Opjefte dêrfoar kin fia e-mail.

Lid wurde - foar minsken en bedriuwen / organisaasjes

Elkenien dy 't aktyf is of wurdt binnen de organisaasje wurdt frege om him oan te melden as lid. Mear ynformaasje oer it lidmaatskip kinst hjir fine. It lidmaatskipsformulier is op te freegjen fia info@frij.frl.

Ek bedriuwen kinne harren oanslute. Oan harren wurdt frege hokker foarmen fan útwikseling se biede kinne mei de oaren yn de koöperaasje. Dêrby kinst tinke oan saken as koartingen of oare oanbiedingen of foardielen foar leden, mar ek helpende hannen yn it bedriuw út de koöperaasje wei. It wearde-útwikselingssysteem dat op 't heden yn opbou is sil by dy útwikselingen stypje.

Do fynst in oanfraach foar lidmaatskip organisaasjes/bedriuwen hjir.

Do fynst mear ynformaasje oer it oanslúten fan bedriuwen yn it artikel ‘Oanfreegjen bedriuwslidmaatskip’.

Presintaasjes

Geregeld jouwe inisjators fan Frij Fryslân op útnûging presintaasjes ‘in den lande’. Wolst dat yn dyn eigen omjouwing organisearje? Nim dan kontakt op.

Temagroepen en wurkgroepen

Der is in soad te dwaan en der sille noch in soad tema- en wurkgroepen begjinne dy 't har rjochtsje op spesifike fraachstikken. Wolst graach meidwaan yn sa 'n groep, dan kinst dit by ús melde.

Untwikkeling fan de koöperaasje

Minsken dy 't ideeën hawwe foar in koöperatyf projekt, op syk binne nei oaren dy 't dat ek wolle en/of stipe yn it ûntwikkeljen dêrfan sykje, binne fan herte wolkom om kontakt op te nimmen.

Bedriuwekontakt

Bedriuwen wêrfan 't de aktiviteiten oanslute by de fyzje fan Frij Fryslân wurde fan herte útnûge om kontakt te lizzen.

Donateurs, ynvestearders en sponsoaren

Donaasjes, ynvestearrings en sponsors binne wolkom. Ynvestearders en sponsoaren kinne kontakt mei ús opnimme. Foar boeren binne wy ek aktyf op syk nei ynvestearders.

Wolst in donaasje dwaan? Dan kinst in bedrach oermeitsje op rekkennûmer NL 26 INGB 0675 8991 41 t.n.v. Frij Fryslân Koöperaasje U.A. û.f. ‘ donaasje ’.

Nijsbrief

Bist noch net lid fan ús nijsbrief? Je fine de oanmeldmooglikheid ûnderoan dizze side. 

Hast noch fragen? 

Mail ús dan fia info@frij.frl.