Thema's

Wetter

Skjin wetter is fan libbensbelang foar ús as minsken, mar ek foar bisten en de natoer. Fryslân hat it meast skjinne wetter fan hiel Nederlân. Djip ûnder…

Lânbou en Iten

Boeren wurkje hurd en mei in soad hert foar harren bedriuw. Se tinke noch hieltyd yn opfolging fia de folgjende generaasje en hawwe dus oer it generaal…

Sûnens

Sûnens is de fearkrêft fan minsken om mei de fysike, emosjonele en sosjale libbensútdagings om te gean. Yn Frij Fryslân nimt elk sels de ferantwurdlikheid…

Enerzjy

Op enerzjygebiet hat Fryslân in hiele rike posysje. Der is hjir in protte ierdwaarmte ûnder de grûn, der kin gebrûk makke wurde fan waarmte út wetter…

Jild

Frij Fryslân stribbet nei syn eigen, Fryske munt, dêr’t de Fryske ekonomy mei stimulearre wurdt. Mei dit Fryske jild bepaalt Fryslân sels wat wichtich…

Leare en groeie

Ûnderwiis is wichtige boustien fan ús maatskippij. Om greep te krijen op hoe hurd as de maatskippij no feroaret, is it wichtich dat yn it ûnderwiis…

Wurk en ekonomy

Sektoaren dy’t yn Fryslân hiel sterk binne, binne rekreaasje en toerisme, lânbou, wettertechnology en hichtechbedriuwen. It takomstige frije Fryslân…

Technology

Yn in sûne maatskippij wurket technology foar minsken. Frij Fryslân stiet foar iepen software en technology dy't troch elkenien kontrolearre wurde kin…

Keunst en Kultuer

Kultuer is wat der yn in mienskip oan fysike uteringen en gedachtegoed is. Keunst daget dit út, sadat fernijing plakfine kin en lit it gedachtegoed sjen,…