Aginda

Aginda

Data binne ûnder foarbehâld. Hâld de webside yn 'e gaten foar de lêste ynformaasje. Foar elke gearkomste kinne oanmeld- in dielnamebetingsten ferskille.

2023

Januaris

Dei
Tiid
Ynfo en oanmelde
28
13:00
Temadei Enerzjy

Sjoch hjir foar meer ynformaasje.

30 
20:00 
Ynrinjûn

Meld dyn komst oan fia info@frij.frl. Oanmelding iepen foar elkenien

Februaris

Dei
Tiid
Ynfo en oanmelde
4
12:30
Temadei Sûnens

Sjoch hjir foar meer ynformaasje.

6
20:00
Ynrinjûn

Meld dyn komst oan fia info@frij.frl. Oanmelding iepen foar elkenien

13
20:00
Ynrinjûn

Meld dyn komst oan fia info@frij.frl. Oanmelding iepen foar elkenien

19
13:00
Temadei Autonoom libjen en wenjen

Oanmeldmooglikheden en mear ynformaasje wurde sa bekend makke. Hâld dizze side en de nijsbrief yn 'e gaten.

20
20:00
Ynrinjûn

Meld dyn komst oan fia info@frij.frl. Oanmelding iepen foar elkenien

23
19:00
Algemiene presintaasje Frij Fryslân, Mouterij Franeker

Ynfrin fanôf 19:00, start presintaasje: 19:15.

Op 23 febrewaris binne we gastsprekkers by in Konnekt gearkomste yn Frjentsjer. Wolst mear witte oer Frij Fryslân en hoe ' tst sels in bydrage oan in nije wrâld leverje kinst? Meld dy dan oan foar dizze presintaasje fia dit e-mailadres.

27 
20:00 
Ynrinjûn

Meld dyn komst oan fia info@frij.frl. Oanmelding iepen foar elkenien

Maart

Dei
Tiid
Ynfo en oanmelde
6
20:00
Ynrinjûn

Meld dyn komst oan fia info@frij.frl. Oanmelding iepen foar elkenien

13
20:00
Ynrinjûn

Meld dyn komst oan fia info@frij.frl. Oanmelding iepen foar elkenien

20
20:00
Ynrinjûn

Meld dyn komst oan fia info@frij.frl. Oanmelding iepen foar elkenien

26
13:00
Ledenbijeenkomst

Oanmelding stiet iepen foar (aspirant-)leden

27 
20:00 
Ynrinjûn

Meld dyn komst oan fia info@frij.frl. Oanmelding iepen foar elkenien