Aginda

Aginda

Data binne ûnder foarbehâld. Hâld de webside yn 'e gaten foar de lêste ynformaasje. Foar elke gearkomste kinne oanmeld- in dielnamebetingsten ferskille.

2023

18 septimber

17:00 - 23:00

Ynrin Ljouwert, start tema Keunst en Kultuer

Algemien Ynrin 17:00 - 23:00
By de ynrin is ús lokaasje yn Ljouwert iepen foar elkenien dy 't him oanmeldt, leden en net-leden. Yn 'e jûn binne der ûnder oare wurkgroepoerlizzen, yntroduksjekursussen, útwikseling yn ferskate foarmen en mei-inoar iten. Tidens dizze ynrin is ek de ôftraap fan it tema Keunst en Kultuer.

Oftraap tema Keunst en Kultuer - fan 18:00 oere oant 22:30
Wy fiere de ôftraap fan it tema Keunst en Kultuer binnen Frij Fryslân. It liket in brede en gesellige jûn te wurden. Oft je no oerwage om mei te meitsjen yn dit tema, sels keunstner binne en je mooglik by de koöperaasje oanslute wolle of gewoan in moaie temajûn by wenje wolle … je binne yn alle gefallen fan herte wolkom!

Sjoch hjir foar mear ynformaasje oer it programma >.

Hast sin om del te kommen?
Meld dyn komst oan middels info@frij.frl. De lokaasje wurdt trochjûn nei oanmelding. Der wurde mielen servearre op basis fan donaasje fan 18:30 oere ôf.Op dizze side fynst mear ynformaasje oer de ynrin. Komst ek foar it tema Keunst & Kultuer? Wolst dat dan by dyn oanmelding trochjaan?

  

24 septimber

Middei

Algemiene Ledegearkomste

De ledegearkomste fynt ditkear plak yn Feanwâlden. Alle (aspirant)-leden krije in útnûging thús.

  

2 oktober

17:00 - 23:00

Ynrin Ljouwert, temagearkomste Lânbou en Iten

Algemien Ynrin 17:00 - 23:00
By de ynrin is ús lokaasje yn Ljouwert iepen foar elkenien dy 't him oanmeldt, leden en net-leden. Yn 'e jûn binne der ûnder oare wurkgroepoerlizzen, yntroduksjekursussen, útwikseling yn ferskate foarmen en mei-inoar iten. Tidens dizze ynrin is der ek in temagearkomste oer lânbou en iten.

Tema Lânbou en Iten 19:00 - 22:30
Op dizze jûn stiet de twawyklikse ynrin yn it teken fan Lânbou en Iten. Yn de oanrin dêrhinne stelle wy de boeren foar dy't harren op dit stuit by Frij Fryslân oansletten hawwe. Elts hat in unike fyzje en bydrage oan de mienskip. Yn ús nijsbrief dielden we okkerlêsten in artikel oer Boer Bart, in biologysk feebedriuw yn boarterspleats yn Rotstergeast. Mear ynformaasje oer it programma fynst ynkoarten hjirre. 

Lês hjir it artikel >

Hast sin om del te kommen?
Meld dyn komst oan middels info@frij.frl. De lokaasje wurdt trochjûn nei oanmelding. Der wurde mielen servearre op basis fan donaasje fan 18:30 oere ôf.Op dizze side fynst mear ynformaasje oer de ynrin. Komst ek foar it tema Lânbou en Iten? Wolst dat dan by dyn oanmelding trochjaan?

  

16 oktober

17:00 - 23:00

Ynrin Ljouwert, gearkomste foar bedriuwen

Algemien Ynrin 17:00 - 23:00
By de ynrin is ús lokaasje yn Ljouwert iepen foar elkenien dy 't him oanmeldt, leden en net-leden. Yn 'e jûn binne der ûnder oare wurkgroepoerlizzen, yntroduksjekursussen, útwikseling yn ferskate foarmen en mei-inoar iten.

Gearkomste foar bedriuwen 19:00 - 22:30
Op dizze ynrin fynt ek in gearkomste foar bedriuwen - leden likegoed as net-leden fan de koöperaasje - plak.

Mear witte oer bedriuwslidmaatskip? Sjoch dan hjir

Gearkomste foar ûndernimmers yn de soarchsektor. 19:00 - 20:00 
Oanmelde kin fia info@frij.frl.

Hast sin om del te kommen?
Meld dyn komst oan middels info@frij.frl. De lokaasje wurdt trochjûn nei oanmelding. Der wurde mielen servearre op basis fan donaasje fan 18:30 oere ôf.Op dizze side fynst mear ynformaasje oer de ynrin. Komst ek foar de bedriuwegearkomste? Wolst dat dan by dyn oanmelding trochjaan?

  

30 oktober

17:00 - 23:00

Ynrin Ljouwert, tema-jûn rûnom Wetter

Algemien Ynrin 17:00 - 23:00
By de ynrin is ús lokaasje yn Ljouwert iepen foar elkenien dy 't him oanmeldt, leden en net-leden. Yn 'e jûn binne der ûnder oare wurkgroepoerlizzen, yntroduksjekursussen, útwikseling yn ferskate foarmen en mei-inoar iten.

Tema-jûn rûnom Wetter 19:00 - 22:30 
Ynkoarten fynst hjir mear ynformaasje.

Hast sin om del te kommen?
Meld dyn komst oan middels info@frij.frl. De lokaasje wurdt trochjûn nei oanmelding. Der wurde mielen servearre op basis fan donaasje fan 18:30 oere ôf.Op dizze side fynst mear ynformaasje oer de ynrin. Komst ek foar it tema Wetter? Wolst dat dan by dyn oanmelding trochjaan?

  

13 novimber

17:00 - 23:00

Ynrin Ljouwert, Gearkomste rûnom workshops, training en ûnderwiis

Algemien Ynrin 17:00 - 23:00
By de ynrin is ús lokaasje yn Ljouwert iepen foar elkenien dy 't him oanmeldt, leden en net-leden. Yn 'e jûn binne der ûnder oare wurkgroepoerlizzen, yntroduksjekursussen, útwikseling yn ferskate foarmen en mei-inoar iten.

Gearkomste rûnom workshops, training en ûnderwiis 19:00 - 22:30
Ynkoarten fynst hjir mear ynformaasje.

Hast sin om del te kommen?
Meld dyn komst oan middels info@frij.frl. De lokaasje wurdt trochjûn nei oanmelding. Der wurde mielen servearre op basis fan donaasje fan 18:30 oere ôf.Op dizze side fynst mear ynformaasje oer de ynrin. Komst ek foar de gearkomste oer workshops, training en ûnderwiis? Wolst dat dan by dyn oanmelding trochjaan?

  

27 november

17:00 - 23:00

Ynrin Ljouwert, tema-jûn oer Wearde (foarhinne Jild)

Algemien Ynrin 17:00 - 23:00
By de ynrin is ús lokaasje yn Ljouwert iepen foar elkenien dy 't him oanmeldt, leden en net-leden. Yn 'e jûn binne der ûnder oare wurkgroepoerlizzen, yntroduksjekursussen, útwikseling yn ferskate foarmen en mei-inoar iten.

Tema-jûn oer Wearde (foarhinne Jild) 19:00 - 22:30
Ynkoarten fynst hjir mear ynformaasje.

Hast sin om del te kommen?
Meld dyn komst oan middels info@frij.frl. De lokaasje wurdt trochjûn nei oanmelding. Der wurde mielen servearre op basis fan donaasje fan 18:30 oere ôf.Op dizze side fynst mear ynformaasje oer de ynrin. Komst ek foar de gearkomste oer Wearde? Wolst dat dan by dyn oanmelding trochjaan?

 

  

11 desimber

17:00 - 23:00

Ynrin Ljouwert, tema-jûn oer Enerzjy

Algemien Ynrin 17:00 - 23:00
By de ynrin is ús lokaasje yn Ljouwert iepen foar elkenien dy 't him oanmeldt, leden en net-leden. Yn 'e jûn binne der ûnder oare wurkgroepoerlizzen, yntroduksjekursussen, útwikseling yn ferskate foarmen en mei-inoar iten.

Tema-jûn oer Enerzjy 19:00 - 22:30
Ynkoarten fynst hjir mear ynformaasje.

Gearkomste foar ûndernimmers yn de soarchsektor. 19:00 - 20:00 
Oanmelde kin fia info@frij.frl.

Hast sin om del te kommen?
Meld dyn komst oan middels info@frij.frl. De lokaasje wurdt trochjûn nei oanmelding. Der wurde mielen servearre op basis fan donaasje fan 18:30 oere ôf.Op dizze side fynst mear ynformaasje oer de ynrin. Komst ek foar it tema Enerzjy? Wolst dat dan by dyn oanmelding trochjaan?

  

17 desimber

Algemiene Ledegearkomste, ynformaasje folget.