Frij Fryslân start coöperatie

Frij Fryslân start coöperatie

Het laatste nieuws… Frij Fryslân richt een coöperatie op! Met deze rechtsvorm leggen we de basis voor het toekomstig handelen van onze beweging. Een beweging waar steeds meer mensen zich aan verbinden via onze nieuwsbrieven, inloopavonden, presentaties en contacten met lokale groepen.

Waarom een ​​coöperatie?

Met de coöperatie verbinden we ons met anderen in Fryslân die ook willen bouwen aan een eerlijke, nieuwe en betere wereld. En die hier - dicht bij huis – samen aan willen meewerken. In een eerder artikel hebben we al meer verteld over het fenomeen coöperatie en de geschiedenis ervan in Fryslân. 

Binnen de coöperatie kunnen nieuwe activiteiten worden ontwikkeld die de ‘mienskip’ ten goede komen. Zo kan er gebouwd worden aan een ondernemende regio en groeit het uit tot een economisch ecosysteem.

Kernwaarden

In het ‘voorwoord’ (de preambule) voor de statuten van Frij Fryslân wordt ingegaan op wat Fryslân is, in al zijn facetten, geschiedenis, identiteit en vrijheidsgedachte. Maar er wordt ook stilgestaan bij wat de ‘nieuwe mens’ is in deze nieuwe tijd en wat de kernwaarden zijn van Frij Fryslân als beweging. Voor de beginfase zijn de kernwaarden integer, autonoom, oplossingsgericht, verbindend en holistisch. De nieuwe Vrije Fries is integer: hij handelt respectvol naar zijn medemens en heeft een goed ontwikkeld waardenkompas. Hij is autonoom: hij leeft volgens zijn eigen integriteit en is niet afhankelijk van de mening of invloed van anderen. Daardoor blijft hij altijd zuiver in zijn handelen en oordeel. Hij is oplossingsgericht: hij heeft een lenige geest die in staat is problemen van alle kanten te bekijken en er een non-lineaire oplossing voor te vinden. Hij is verbindend: als vrij mens beseft hij dat die vrijheid nooit ten koste van zijn medemens kan gaan en dat hij daartoe in verbinding moet blijven om dit af te stemmen. Tenslotte is hij holistisch: hij is zich er ten diepste van bewust verbonden te zijn met het bewustzijnsveld en dit stuurt zijn handelen.

Gemeenschappelijke besluitvorming - Directe democratie

In een coöperatie bouwt en doet iedereen mee. Alle leden hebben stemrecht. Door het onderhouden en intensiveren van contacten met mensen uit lokale groepen kan worden gebouwd aan de toekomstige echte democratie van Fryslân. Met een netwerk van mensen uit alle dorpen, wijken en steden.

Waar in de huidige samenleving veel mensen het gevoel hebben dat er voor en over hen wordt beslist, telt iedereen in de coöperatie mee. Jong en oud, rijk en arm, man en vrouw, iedereen wordt gezien en alle talenten kunnen worden ingezet.

Daarnaast kan worden geëxperimenteerd met nieuwe, betere vormen van gezamenlijke besluitvorming. Hoe komen mensen gemeenschappelijk tot een ​​beslissing die voor iedereen acceptabel is? Dat is iets anders dan gewoon ja of nee stemmen.

Beginfase – flitscoöperatie 

Komende week zal het kernteam van Frij Fryslân de oprichtingsakte ondertekenen. Daarin staat wat de bedoeling is en hoe de coöperatie eruit komt te zien. Dat is natuurlijk niet in beton gegoten, want de komende jaren zal alles zich verder uitkristalliseren met hulp van de leden en iedereen die bijdraagt ​​aan het nieuwe Fryslân.

Society  4.0

Frij Fryslân maakt onderdeel uit van een veel bredere beweging die nu landelijk en wereldwijd op het punt van doorbreken staat. Gebaseerd op een gemeenschap van mensen (samenleving) in plaats van op top-down besluitvorming door een klein elitair gezelschap of door politici. Deze beweging, die in deze tijd organisch vorm krijgt, wordt onder meer beschreven door hoogleraar Bob de Wit in zijn boek Society 4.0 Resolving eight key issues to build a citizens society.

Na de publicatie van het boek in 2021 werkte De Wit met een team mensen de principes van zijn boek uit tot een model en een manier van werken om tot autonome regio's te komen. Dit proces liep gelijk op met de ontwikkelingen die plaatsvonden binnen Frij Fryslân. Vanuit de expertise die Society 4.0 in huis heeft, is het idee ontstaan ​​om met de rechtsvorm van de coöperatie aan de slag te gaan. Op deze manier worden elementen uit het ‘oude systeem’ gebruikt om het nieuwe te bouwen. Voor Fryslân is dit ook een logische stap omdat Fryslân een rijke traditie heeft van (zuivel)coöperaties. Society 4.0 is ons al voorgegaan in het opzetten van zo'n coöperatie, die in het geval van Society 4.0 tot doel heeft autonome regio's te helpen en te stimuleren.

Lid worden

Niet alleen particulieren, maar ook bedrijven en organisaties kunnen lid worden van een coöperatie. Er zal nog nader bekeken worden hoe het stemrecht wordt georganiseerd in de ledenvergaderingen. Meer nieuws hierover volgt binnenkort. Houd daarom onze nieuwsbrief in de gaten. Doe mee en bouw mee aan Frij Fryslân!