Technology

Technology

Yn in sûne maatskippij wurket technology foar minsken. Frij Fryslân stiet foar iepen software en technology dy't troch elkenien kontrolearre wurde kin en foar it ynformearjen fan alle ynwenners.

Technology yn Frij Fryslân

Nei de útfining fan 'e printparse, de yndustriële revolúsje en de opkomst fan kompjûtertechnology en kompjûterynnovaasje, binne wy ​​no bedarre yn it tiidrek fan keunstmjittige yntelliginsje (AI) en it gearfoegjen fan minsken, masines en it ynternet. Om dit mooglik te meitsjen wurde op it stuit 5G-netwurken ynsteld. De ynnovaasjes fan 'e ôfrûne ieu hawwe ús in protte brocht. Produksje, ferfier, kommunikaasjenetwurken, software, hardware: wy kinne ús in libben sûnder de moderne gemakken dy't dêrmei mooglik wurden binne net mear foarstelle. 

De kearsiden fan 'e medalje

It wurdt hieltyd dúdliker dat dy moderne gemakken neidielen hawwe. De meast brûkte konsumintartikels binne fan hardware- en softwarebedriuwen dy’t persoanlike gegevens sammelje en dêrtroch in protte macht hawwe. It is ek net foar elkenien dúdlik hoe't technologyen wurkje, wat betsjut dat minsken soms oan 'e genede oerlevere binne fan ûndúdlike betingsten.

De driuw om jild te fertsjinjen
 

De driuw om jild te meitsjen en in konkurrinsjeposysje te behâlden liedt bedriuwen der faak ta om sa gau mooglik nije ûntjouwingen te ymplementearjen. De konsekwinsjes op lange termyn wurdt net altyd rekken mei holden. It is bygelyks noch net dúdlik hokker gefolgen nije frekwinsjes yn triedleaze netwurken hawwe foar libbene wêzens, hoewol’t der redenen binne om dit yngeand te ûndersykjen foardat trochgongen wurdt mei grutskalige ymplemintaasje.

Wa profitearret

Fierder wurde de ynkomsten út ynnovaasjes faak net earlik ferdield: meiwurkers dy't helpe by it ymplemintearjen fan ynnovaasjes binnen bedriuwen profitearje dêr sels net fan. it kin sels sa wêze dat de ynnovaasjes harren oerstallich meitsje.

In sûne en ynformearre maatskippij

Yn in sûne maatskippij wurket technology foar minsken. Wy as minskdom binne ta in punt kommen dêr't wy útfine moatte wa't en wat efter dizze technologyen sit.

Technology heart by ús allegear en soe yn prinsipe net yn 'e hannen wêze moatte fan multinationals, benammen as it giet om technology wêrop't de maatskippij fierder bout. Frij Fryslân stiet foar iepen software en technology dy't troch elkenien kontrolearre wurde kin en foar it ynformearjen fan alle ynwenners.