Op wei yn Frij Fryslân

Op wei yn Frij Fryslân

Bist lid fan de koöperaasje? Dan bist fan herte wolkom by de yntroduksjeworkshop foar alle (aspirant-)leden! Yn dizze workshop komst yn 'e kunde mei oare koöperaasjeleden en ús wurkwize. Dizze workshop jout in solide earste basis om te starten binnen Frij Fryslân of fierder te gean ast al in skoftke lid bin.

Wat kinst ferwachtsje? 

 • Kennismaken, verbinden en uitwisselen
 • Duidelijkheid over missie en visie van Frij Fryslân
 • Duidelijkheid over hoe 't de mensen bij Frij Fryslân met elkaar omgaan
 • Een ervaring met je eigen drijfveren en kwaliteiten
 • Een heleboel plezier!

En antwurd op de fragen:

 • Wat is de missy fan Frij Fryslân?
 • Hoe wurdt dy missy neistribbe?
 • Wat driuwt de minsken binnen Frij Fryslân?
 • Hoe wolst sels it leafste bydrage?
 • Hokker driuwfearren en kwaliteiten wolst dêrby ynsette?
 • Wat kinst dwaan binnen Frij Fryslân?

Bist derby? 

Dizze workshop wurdt geregeld jûn op de ynrinmoandei. Do wurkest yn in oersichtlike groep mei meardere begelieders: dit om te garandearjen dat der genôch persoanlike oandacht is foar dy en dyn fragen en ûnderfiningen. 

De workshop is kosteleas foar leden. Skriuw dy fêst yn foar dizze moaie ynteraktive ûnderfining! Kinst nei de training ek gesellich in hapke mei-ite foar in troch dy te bepalen donaasje. Ek it itensieden wurdt troch (aspirant-)leden dien op de moandei. 

Lit dy ynspirearje 

Dizze workshop is in yntroduksje. Wy begjinne letter dit jier mei wiidweidiger trainingen om persoanlik liederskip, ûndernimmerskip, gearwurking en sizzenskip hinne. 

Oanmelde 

Je kinne je oanmelde foar de workshop fia info@frij.frl.

links

Vragen? Mail ons!