Leren en Ontwikkelen

Leren en Ontwikkelen

Onderwijs is een belangrijke bouwsteen van onze samenleving. Om als samenleving grip te krijgen op de snelle veranderingen die nu plaatsvinden, is het belangrijk dat in het onderwijs creativiteit, innovativiteit en kritisch denken worden gestimuleerd en verder ontwikkeld. Naast scholing van jonge leerlingen, wordt ook volwassenonderwijs voor iedereen die dit wenst mogelijk gemaakt. In Frij Fryslân gaan we uit van vertrouwen in de kinderen en hun docenten en ouders. We bieden veel ruimte aan vernieuwende onderwijsvormen.

Onderwijs in Frij Fryslân 

Onderwijs is een belangrijke bouwsteen van onze samenleving. Als het goed is, wordt de jeugd voorbereid op de rol die zij op zich zal nemen in onze maatschappij. Om als samenleving grip te krijgen op de snelle veranderingen die nu plaatsvinden, is het belangrijk dat in het onderwijs creativiteit, innovativiteit en kritisch denken worden gestimuleerd en verder ontwikkeld. Naast scholing van jonge leerlingen, wordt ook volwassenenonderwijs voor iedereen die dit wenst mogelijk gemaakt. 

Een veranderende samenleving 

“School kills creativity” zegt Sir Ken Robinson, onderzoeker en spreker in de meest bekeken TEDtalk aller tijden. Hij pleit ervoor om creativiteit evenveel ruimte te geven als geletterdheid en geeft ook aan dat dit een basisvereiste is om de noodzakelijk omslag naar een duurzame en menselijke samenleving te kunnen maken. 

Het besef dat onze veranderende samenleving vraagt om de ontwikkeling van andere competenties dan voorheen, is tot veel mensen inmiddels doorgedrongen. In de afgelopen decennia zijn vele pioniers met nieuwe vormen van onderwijs aan de slag gegaan. Zo bestaan er onder andere Montessori-, Jenaplan-, Rudolf Steinerscholen en diverse andere nieuwe onderwijsvormen. Een rode draad in deze nieuwe onderwijsvormen is het respect voor de kinderen en hun creativiteit en het meer uitgaan van hun interesses en vragen.

Vertrouwen, zeggenschap en respect

In Frij Fryslân gaan we uit van vertrouwen in de kinderen en hun docenten en ouders. We bieden veel ruimte aan vernieuwende onderwijsvormen. De zeggenschap over het leerproces ligt bij de docenten, kinderen en ouders en niet bij voorgeschreven methodes en processen. Deze uitgangspunten zorgen voor nog meer diversiteit en keuze in het onderwijsaanbod.

Ook wordt het systeem van belastende administratieve regeltjes en bureaucratie grotendeels ontmanteld en vervangen door enkele basisvoorwaarden. Alle onderwijsvormen krijgen evenveel financiering vanuit Fryslân. Aanvullende financiering kan – mits de ouders dit toestaan – vanuit andere bronnen komen.