Landbouw en Voedsel

Landbouw en Voedsel

Boeren werken hard en met veel hart voor hun bedrijf. Ze denken nog steeds in opvolging via de volgende generatie en hebben dus over het algemeen een langetermijnsvisie op hun bedrijf. Boeren produceren ons dagelijks eten en verdienen daarom respect van de hele samenleving. Bovendien zijn boeren vaak een belangrijke factor in landschapsbeheer en vervullen ze soms ook maatschappelijke taken (denk bijvoorbeeld aan zorgboerderijen).

Regels

Op dit moment worden boeren gehinderd in een gezonde bedrijfsvoering door een overdaad aan regels vanuit Den Haag, die het steeds moeilijker maken om hieraan nog te voldoen. Deze regels hebben bovendien de neiging om elke paar jaar te veranderen, waardoor boeren telkens opnieuw in de problemen komen en dure investeringen moeten doen, of juist een deel van hun veestapel moeten afstoten, terwijl ze die kort tevoren hadden uitgebreid. Ten slotte handelt Nederland hierin alsof er geen Europese markt is waarop geconcurreerd moet worden. Dat maakt de regels nog contraproductiever en slechter uit te leggen.

In Frij Fryslân willen wij de regels voor de boeren beperken en overzichtelijker en logischer maken. Deze regels moeten boeren in staat stellen tot een gezonde bedrijfsvoering. 

Banken

Ook de banken spelen een te grote rol in het bestaan van boeren. Veel boeren zijn de afgelopen jaren door de roep om schaalvergroting verleid om miljoenen te lenen van de bank. Hierdoor zitten zij in veel gevallen tot over hun oren in de schuld. 

In Frij Fryslân wordt daarom onder andere inwonersparticipatie gestimuleerd, waarbij inwoners in de regio van de boer een belang kunnen verwerven in het boerenbedrijf. Daar staat dan een kleine vergoeding tegenover. Voorop staat dat Fryslân weer van de inwoners van Fryslân wordt en dat de boeren niet langer in de tang zitten van de banken.

Landschapsbeheer

De boer speelt een belangrijke rol in het landschapsbeheer. Het zorgen voor weidevogels, de kwaliteit van de bodem, het waterpeil: het zijn allemaal zaken waarmee de boer  te maken heeft. Ook hier is hij voortdurend in dialoog met de overheid, die soms straft, soms subsidie verleent als de boer bepaalde landschapsbeheerstaken op zich neemt. Een voorbeeld van dat laatste is het aanleggen en in stand houden van houtwallen of zones met onkruid en bloemen, die een positief effect hebben op de flora en fauna.

Verbinding tussen boer en consument

De directe verbinding tussen boer en consument moet weer in ere worden hersteld. Dat kan door abonnementen met lokale afhaalpunten, door direct bij de boer te kopen, boeremarkten en voedselcoöperaties. Hierdoor krijgt de boer een hogere prijs voor zijn producten, meer contact en waardering van de consument voor de boer. Een belangrijk neveneffect is dat de macht van de grote supermarkten wordt gebroken. De boer is dan niet langer afhankelijk van het rigide inkoopbeleid en macht van deze grote winkelketens maar krijgt meer regie over zijn eigen toekomst. 

Meerwaarde op producten

Boeren die - alleen of in samenwerking met anderen - een meerwaarde willen creëren op hun producten, door bijvoorbeeld kaas te maken van melk, zouden in contact moeten worden gebracht met vakmensen die daarbij kunnen helpen of die dat zelf willen doen. Op die manier kan de verwerking van producten extra inkomsten genereren voor de boer. 

Coöperaties

Coöperaties zijn een belangrijk concept in Frij Fryslân. Dit is zeker ook toepasbaar op de landbouwsector. Hier kunnen coöperaties een manier zijn om van de banken los te komen, onteigening tegen te gaan en de boer weer de bewegingsvrijheid te geven die hij nodig heeft om zijn bedrijf optimaal te runnen.